دریافت آخرین صورتحساب

-
لطفا شناسه قبض را وارد کنید

نمایش کل وصولی ها

# تاریخ پرداخت نام بانک کد شعبه مبلغ جمع وصولی

نمایش کل قبوض

# تاریخ صورتحساب نوع صورتحساب وضعیت قرائت مشاهده قرائت رقم قرائت تاریخ قرائت تعداد روز مصرف میانگین مصرف سال دوره مامور مبلغ تعرفه مبلغ قبض جمع مبلغ قبوض

آخرین وضعیت مشترک

کد اشتراک

123456

محدوده

123456

واحد اصلی

123456

واحد فرعی

123456

تعداد خانوار

123456

کدشناسایی

123456

قطر انشعاب

123456

ظرفیت قراردادی

123456

منطقه

123456

کاربری

123456

آدرس

123456

فاضلاب

123456